[A] AVIATION PLUG SERIES
CD 1110 : Micro Jack     |     CD 1110-01 : Micro Jack     |     CD 1110-02 : Micro Jack     |     CD 1110-21 : Micro Jack     |     CD MRS 12MM     |     CD MRS 16MM

  [B] BATTERY HOLDER
CD 2023 : V/T Type     |     CD 2032 : Dip Type     |     CD 2032 : Dip Type     |     CD 1092 : 24MM DIP Type


  [E] EJECTOR HEADER
CD 1011 : 01-1.00MM Type     |     CD 1012

  [F] FLAT CABLE SERIES
CD 1057 : 1.27MM Type     |     CD 1057 : 01-1.00MM Type

  [I] IC SOCKET | IC SOCKET ROUND HOLE PIN SERIES
CD 1001-01 : 2.54MM IC     |     CD 1002-01 : 2.54MM IC     |     CD 1004     |     CD 1009 : 2.54MM IC

  [M] MINI DIN CONNECTOR
CD 1062 : Mini Din     |     CD 1063 : Mini Din     |     CD 1093-07 : Mini Din     |     CD 1094 : Mini Din

  [P] PLCC SOCKET SERIES
CD 1032 : Plcc Socket VT/SMT Type

  [P] PIN HEADER SERIES
CD 1.27MM     |     CD 1021 : 2.54MM     |     CD 1021 : 2.54MM     |     CD 1023     |     CD 1024     |     CD 1025-01 : 2MM     |     CD 1025-02 : 2MM     |     CD 1025-03 : 2MM
CD 1025-05 : 2MM     |     CD 1025-06 : 2MM     |     CD 1025-06 : 2MM     |     CD 1022 : 2.54MM     |     CD 1022-20 : 2.54MM


  [T] TELEPHONE SOCKET
CD 1121     |     CD 1123     |     CD 1123-21     |     CD 1124     |     CD 1132-02


  [W] WAFER CONNECTOR
CD 2510     |     CD 2511     |     CD 2515     |     CD CPU Connector     |     CD CPU Connector.396     |     CD Microfit Connector     |     CD SM Connector     |     CD VH Type     |     CD ATX Connector

  [X] XINYA
CD XY126     |     CD XY126-R     |     CD XY300     |     CD XY330     |     CD XY103     |     CD XY127     |     CD XY128 | VA | RA | VB     |     CD XY130     |     CD XY303-V     |     CD XY302
CD XYEK500-A     |     CD XYEK381 | EEK381

  [Z] ZIF SOCKET
CD 1043